FAQs Complain Problems

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

विज्ञापन नं. सच्याईएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम हुने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

रोजगार सहायक को पाठ्यक्रम र आवेदन फारम ।

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सिंहदरबार काठमाण्डौँ को रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
gokarnayogi625@gmail.com
लेखा अधिकृत/ सूचना अधिकारी
Email:
suchanaadhikari@panchapurimun.gov.np/aashisban822@gmail.com
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Email:
ito.panchapurimun@gmail.com / ito@panchapurimun.gov.np

जानकारी

पदपुर्ती