FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

७७/७८

करार सेवामा अनमी पदको छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

लगत प्रविष्ट कर्ता पदमा छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

कार्याल सहयोगी र नापीहेल्परको छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

संयोजक पदको छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

तथ्याङ्क संकलक पदमा छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।