FAQs Complain Problems

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

नगरपालिका भवन

Read More

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

आ व २०८९।०८० को आय व्ययको विवरण

दस्तावेज: 

छोटो सूची प्रकाशन गरिएको तथा लिखित परिक्षाको मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

रोजगार छनौट सम्बन्धमा ।

बगर खेती कार्यक्रम (तरभुजा) सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
info@panchapurimun.gov.np
प्रशासन अधिकृत / सूचना अधिकारी
Email:
suchanaadhikari@panchapurimun.gov.np/cmkadel@gmail.com
लेखा अधिकृत अधिकृतस्तर छैटौँ
Email:
aashisban822@gmail.com
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Email:
ito@panchapurimun.gov.np

जानकारी

पदपुर्ती