FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

पञ्चपुरी नगरपालिकाको बजेट निती तथा कार्यक्रम २०७९/०८०

आ व २०८९।०८० को आय व्ययको विवरण

दस्तावेज: 

बजेट किताब २०८०/०८१

बजेट तथा कार्यक्रम २०८०.081

दस्तावेज: 

बजेट निति तथा कार्यक्रम २०८०.८१