FAQs Complain Problems

७८-७९

पञ्चपुरी नगरपालिकाको बजेट निती तथा कार्यक्रम २०७९/०८०

रोजगार सहायक को पाठ्यक्रम र आवेदन फारम ।

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सिंहदरबार काठमाण्डौँ को रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको आ.व.२०७८/०७९ को भुक्तानीहरु बन्द हुने सम्बन्धि सूचना ।